Procesarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal că un angajament deosebit de important. În consecinţă, vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic aceaste clauze, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

Cum ne poţi contacta:
WASHescu este denumirea comercială al SC TOP WASH SERVICES SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Splaiul Unirii Nr 96, sector 4, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/13843/2013, cod unic de înregistrare fiscală RO32452551 (în continuare “WASHescu” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal. Poţi lua legătura oricând cu noi prin e-mail la adresa: [email protected] şi ne poţi întreba orice cu privire la modul în care procesam datele tale personale.

Ce date colectăm:
Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, atunci când plasaţi o comandă de rufe pe site-ul nostru în una din secţiunile speciale de „delivery”. În vederea îndeplinirii respectivei comenzi, preluăm de la dumneavoastră toate informaţiile furnizate şi le utilizăm pentru bună desfăşurarea a serviciului nostru. De asemenea, atunci când alegeţi să ne contactaţi prin email, datele furnizate de dumneavoastră sunt procesate în ideea rezolvării cerinţei dumneavoastră. Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul utilizării aplicaţiei noastre de smartphone. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării:
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor WASHescu în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Crearea și administrarea contului în cadrul aplicaţiei WASHescu;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea şi execuţia efectivă a acestora;
c) Soluţionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă;
d) Logistica acelor comenzi pe cere dumneavoastră le aduceţi şi le lăsaţi în cadrul uneia dintre locaţiile noastre.

Pentru siguranţa clienţilor ce utilizează laundromatele self-service
Sistemul de acces creat de WASHescu a fost gândit pentru a spori siguranţa locaţiilor, creând o bază de date de accesări, în baza informaţiilor pe care aceştia le-au furnizat la momentul creării contului din aplicaţia de smartphone. În cazul în care ulterior sunt sesizate situaţii neplăcute, personalul WASHescu va putea contacta persoanele ce au accesat locaţia la acel moment, în baza informaţiilor redate de baza de date. Prin situaţii neplăcute se înţelege acel tip de situaţie ce poate afecta o altă persoană aflată în locaţie sau locaţia efectivă, încălcându-se normele de utilizare a locaţiei şi/sau legislaţia României. O astfel de situaţie ar fi: furt, distrugere, producerea de pagube şi/sau defecte din rea intenţie sau prin utilizarea improprie a echipamentelor, producere de mizerie în mod intenţionat, accesarea forţată a zonelor nepermise, comportament neadecvat prin care se deranjează celelalte persoane, adresarea de injurii sau utilizarea unui limbaj neadecvat, etc.
Aceste informaţii pot duce mai departe fie la interzicerea utilizării spaţiului pentru persoanele responsabile. În cazul în care s-a constatat şi încălcarea legislaţiei aflate în vigoare pe teritoriul României, informaţiile vor fi predate organelor de poliţie şi altora competente în soluţionarea problemei

Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. împotriva diverselor tipuri de riscuri. Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislaţia aplicabilă în această materie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal:
În cazul informaţiilor furnizate prin aplicaţia WASHescu pentru smartphone, aceste informaţii sun păstrate atâta timp cât contul este valid în cadrul aplicaţiei. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

În cazul comenzilor din formularele de delivery, acestea sunt păstrate în format tipărit pentru 90 de zile şi în format electronic pentru doi ani. Prin format electronic se înţeleg mailurile transmite automat către noi în baza formularului, celelalte comunicaţii cu tine pe email precum şi informaţiile efective din comandă ce sunt păstrate într-o bază de date separată.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal:
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. În afara acestei situaţii, datele tale personale rămân în cadrul firmei noastre şi nu sunt furnizate în exterior. De asemenea, acestea nu sunt furnizate în afara teritoriului României.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal:
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți:
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute mai jos. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
Identitate: Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteţi cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mai: [email protected] În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informaţii suplimentare care au ca scop confirmarea identităţii dvs.
Onorarii: Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
Durata de răspuns: Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede şi să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.
Drepturile terțelor părți: Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.
Dreptul de acces: Puteți să ne cereți:
să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Dreptul de rectificare: Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Dreptul de ştergere a datelor: Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
acestea au fost prelucrate ilegal; sau
ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
pentru respectarea unei obligații legale; sau
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare
Dreptul de restricţionare a prelucrării datelor: Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
avem consimțământul dvs.; sau
pentru a constata, exercita său asigură apărarea unui drept în instanță; sau
pentru a proteja drepturile WASHescu sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Dreptul de portare a datelor: Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
prelucrarea se face prin mijloace automate.
Dreptul de opoziţie: Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
Dreptul de luare de decizii automate: Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:
produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:
ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Dreptul de plângere: Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:[email protected]
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.